چارديواريها؛ مرکز ثقل اجراي اقتصاد مقاومتي/بانوان، اقتصاددان مي شوند

  • پنج شنبه, 02 ارديبهشت 1395 ساعت 14:59

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بانوان همواره در عرصههاي مختلف از خانه تا اجتماع نقشآفريني کرده و گاه حتي پا به پاي مردان در مشاغل سخت و صنعتي نيز فعاليت داشتند.

جداي از اين موضوع، بانوان همواره در اقتصاد خانواده و مديريت آن نيز نقشآفرين بودند که در اين مقطع نيز به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي حضور آنها در عرصه اجرايي شدن اين اقتصاد ضروري است.

زنان يکي از اضلاع مهم مديريت اقتصادي در خانواده هستند و شايد به جرأت بتوان مديريت اقتصادي زنان را در خانه در ايجاد يک صندوق پسانداز پنهان خانواده موثر دانست که گاه همين صندوق، خانواده را از بحرانهاي اقتصادي به سلامت عبور ميدهد.

زنان در خانواده الگوي فرزندان در مصرف هستند

سارا دولتي يکي از بانوان همداني است که نقش زنان را در تحقق اقتصاد مقاومتي بسيار موثر ميداند و ميگويد: با توجه به اينکه در کشور ما زنان خواسته و ناخواسته در هزينههاي زندگي نقش دارند با مصرف درست انرژي و جلوگيري از هزينههاي نابجا نقش بهسزايي در کاهش هزينههاي خانواده دارند.

اين بانوي همداني که ترجيح ميدهد از کالاهاي توليد داخل استفاده کند، تصريح کرد: استفاده از کالاهاي توليد داخل يکي از روشهاي کمک به تحقق اقتصاد مقاومتي است که زنان در اين خصوص نقش مهمي دارند.

وي با بيان اينکه زنان در خانواده براي فرزندان الگو هستند، افزود: نبايد از کنار اين موضوع که يک مادر در شکلگيري ذهنيت فرزندانش موثر است، ساده گذشت.

دولتي استفاده صحيح از انرژي را از ديگر عوامل کاهش هزينهها در خانواده برشمرد و يادآور شد: استفاده صحيح از انرژي و جلوگيري از هدررفت منابع ملي وظيفه تک تک افراد جامعه است که نقش زنان در اين بخش نيز خاص و اثرگذار است.

مدير دفتر امور بانوان استانداري همدان نيز با بيان اينکه اقتصاد در همه جوامع و کشور ما به ويژه بعد از پيروزي انقلاب مورد توجه است، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتي که محور شعار سال است به اين معنا نيست که مردم در سختي باشند بلکه عمل به اين شعار باعث کيفيتبخشي و رونق اقتصادي کشور ميشود.

طاهره دوروزي با اشاره به بندهاي سياست کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب، افزود: در چندين بند از سياست کلي اقتصاد مقاومتي، عموم مردم در اصلاح الگوي مصرف و گفتمانها مورد خطاب هستند که مردم، خانوادهها و به ويژه زنان نقش محوري در تحقق اين امر دارند.

وي با تأکيد بر اينکه زنان با حضور در عرصههاي فرهنگي، سياسي، علمي، فرهنگي و اقتصادي شايستگيهاي بسيار خود را ثابت کردهاند، تصريح کرد: بايد راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف و کاهش هزينهها براي بانوان تعريف و انتظارات از آنان عنوان شود.

مدير دفتر امور بانوان استانداري همدان يادآور شد: به عنوان يک زن در جامعه ميدانيم بانوان نقش مديريتي در اقتصاد خانواده دارند که با توجه به اين نقش ميتوانند در تحقق اقتصاد مقاومتي در بستر خانواده موثر باشند.

وي مديريت مصرف توسط زنان را خواستار شد و با بيان اينکه اسراف، در الگوهاي اسلامي جايگاهي ندارد، افزود: زنان شهري و روستايي با مصرف درست، کاهش هزينهها و پرهيز از و تجملگرايي و مدگرايي ميتوانند اقدام و عمل را در اقتصاد مقاومتي محقق کنند.

دوروزي الگوپذيري از الگوهاي نظام اقتصاد اسلامي توسط بانوان را مطرح کرد و گفت: اصلاح الگوي مصرف به عهده بانوان است و زنان با هزينه کردن درست و متناسب با درآمد نقش ارزندهاي در اين امر دارند.

وي با بيان اينکه برخي زنان با مشاهده افزايش قيمت در برخي کالاها اقدام به انبار کردن آن ميکنند، اظهار کرد: براي جلوگيري از وقوع اين معضل، بانوان بايد در خريد و مصرف کالاهاي مورد نياز مديريت داشته و کالاها را در خانه انبار نکنند.

مدير دفتر امور بانوان استانداري همدان ادامه داد: زنان نقش مهمي در مديريت منابع و انرژي در خانواده دارند و بايد در اين موارد متناسب با نياز خود استفاده کنند که اين موضوع نيز بايد از طريق رسانههاي تصويري اطلاعرساني و آموزش داده شود.

مهمترين مسئله در تحقق اقتصاد مقاومتي استفاده از کالاي داخلي

وي مهمترين مسئله در تحقق اقتصاد مقاومتي را مصرف کالاهاي داخلي دانست و تأکيد کرد: در صورت استفاده کالاهاي توليد داخل توسط زنان، توليدکنندگان در افزايش کيفيت محصولات به صورت رقابتي فعاليت ميکنند و توليد داخلي رونق ميگيرد.

دوروزي نقش زنان روستايي را در چرخه اقتصادي موثر دانست و يادآور شد: زنان و به ويژه زنان روستايي در اقتصاد و امنيت عاطفي خانواده نقش دارند و اگر بتوانيم مشاغل خانگي و صنايع دستي را با توجه به تحقق برجام و صادرات بيشتر توانمند کنيم زنان روستايي نقش بهسزايي در تحقق اقتصاد مقاومتي خواهند داشت.

وي خاطرنشان کرد: در سالهاي اخير به دلايل متعدد از برخي مسائل همچون توجه به مشاغل خانگي و صنايع دستي فاصله گرفته شد که بازگشت اين موارد به جايگاه اصلي خود نياز به زمان و فراهم شدن شرايط دارد.

ترويج استفاده از کالاي داخلي نيازمند فرهنگسازي

مسئول بسيج جامعه زنان استان همدان نيز با تأکيد بر اينکه زنان با استفاده از کالاهاي ايراني در رونق اقتصادي نقش دارند، گفت: ترويج استفاده از کالاهاي ايراني نياز به فرهنگسازي دارد که به همين منظور برنامههايي براي برگزاري نشست در پايگاههاي بسيج با هدف افزايش روحيه قناعت، سادهزيستي و جلوگيري از گرايش به تجملگرايي خواهيم داشت.

فاطمه ستارينويد تصريح کرد: اولين و مهمترين گام در تحقق اقتصاد مقاومتي استفاده از کالاهاي توليد داخل است که اين مهم بيشتر به عهده زنان است زيرا اين قشر ميتوانند در رونق اقتصادي نقش داشته باشند.

وي به نبود بازار فروش توليدات زنان در بسيج اشاره کرد و افزود: بانوان بسيجي در پرورش و توليد قارچ، بستهبندي و صنايع تبديلي، پرورش بلدرچين و قاليبافي فعال هستند اما متأسفانه بازار فروش اين توليدات را در استان نداريم.

مسئول بسيج جامعه زنان استان همدان خاطرنشان کرد: فرمانداريها بايد براي ايجاد نمايشگاههاي دائمي و بازار روز به منظور ارائه توليدات بانوان ورود کنند.

وي نقش زنان روستايي در تحقق اقتصاد مقاومتي را انکارناپذير دانست و گفت: حمايت از توليدات زنان روستايي در اصل کمک به اقتصاد خانوادههاي روستايي است.

بانوان در فعاليتهاي اقتصادي ورود کنند

مرجان مرادي يکي از بانوان بسيجي و فعال اقتصادي همدان که در حوزه پرورش بوقلمون کار ميکند، با بيان اينکه فعاليت خود را در عرصه اقتصاد از پنج سال پيش آغاز کرده است، اظهار کرد: ابتدا با تهيه 10 جوجه بوقلمون فعاليتم را در روستاي يکانه در جاده ملاير آغاز کردم و اين تعداد در سالهاي بعد افزايش يافت.

وي بيان کرد: سال گذشته با دريافت مبلغي وام از بسيج سازندگي، تعداد بوقلمونها را به 100 قطعه افزايش داديم که دريافت اين وام در توسعه کار بسيار تأثيرگذار بود.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: بانوان ميتوانند در فعاليتهاي اقتصادي هر چند کوچک نيز حضور داشته باشند و به مرور فعاليت اقتصادي خود را توسعه دهند و در چرخه اقتصاد کشور موثر واقع شوند.

وي با بيان اينکه بانوان بايد فرموده مقام معظم رهبري را در خصوص اقتصاد مقاومتي را محقق کنند، افزود: بانوان نقش موثري در اقتصاد خانواده و در نتيجه اقتصاد جامعه دارند و قادر به افزايش توان اقتصادي خانواده با جلوگيري از صرف هزينههاي نابجا هستند.

مرادي خواستار الگو قرار دادن بانوان موفق در تمام عرصهها به ويژه عرصه اقتصادي توسط ديگر بانوان شد و تأکيد کرد: بانوان ايراني تواناييهاي بسياري دارند که ميتوانند با استفاده از هنر خود در منبع درآمدي خانواده نقش داشته باشند.

وي با تأکيد بر اينکه داشتن روحيه بسيجي در کسب موفقيت در عرصههاي مختلف بسيار تأثيرگذار است گفت: يک بسيجي روحيه خودباوري و اعتماد به نفس بالايي دارد که در صورت شکست در کار نااميد نشده و با پشتکار بيشتري شروع به کار ميکند.

اين بانوي فعال تصريح کرد: در نظر دارم حرفهام را در سالهاي آينده توسعه دهم و واژه «بانوي بسيجي موفق» را در کارهايم به منصه ظهور بگذارم.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.